در اقتصاد بازار کنونی قیمت درست را تعیین نمی‌کنند بلکه تشخیص می دهند.