نمونه ای از گزارش ارزشیابی یک برنامه آموزشی که توسط اینجانب تهیه شده است را می توانید از اینجا دانلود کنید.