ردیف

نام مشتری

میزان رضایت مشتریان

(امتیاز)

ضریب اهمیت مشتری

جمع کل امتیاز

توضیحات

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

جمع کل امتیاز رضایت مشتریان:

 

 

امضاء مدیریت فروش: