ردیف

نام مشتری

انتقادها

پیشنهادات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

نام تکمیل‌کننده:                                             تاریخ:                              امضاء:

 

امضاء مدیریت فروش: