ردیف

موضوع

سمت

نام مسئول

شماره تلفن

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

تهیه‌کننده:                                                              مسئول واحد فروش: