فیلبانان تنها با درک یک نکته و به شیوه‌ای بسیار ساده، فیل‌های عظیم‌الجثه را کنترل می‌کنند. وقتی فیل هنوز بچه است، یک پایش را با طناب محکمی به تنه درختی می‌بندند. بچه فیل، هرچه تقلا می‌کند، نمی‌تواند خودش را آزاد کند و اندک اندک به این تصور عادت می‌کند که تنه درخت از او نیرومند‌تر است.

هنگامی که بچه فیل بزرگ می‌شود و قدرت شگرفتی می‌یابد، تنها کافی است با ریسمان نازک گره خورده به دور پایش به یک نهال کوچک بسته شود و جالب این است که او هیچ تلاشی برای آزاد کردن خود نمی‌کند.

همچون فیلها، پاهای ما نیز اغلب اسیر باورهای شکننده‌اند، اما از آنجا که در گذشته به قدرت تنه درخت عادت کرده‌ایم، شهامت مبارزه را نداریم؛ کافی است بدانیم که تنها یک عمل متهورانه ساده برای دست یافتن ما به موفقیت کافی است . . .