-آشنایی با دستگاهها و تجهیزات نمونه‌گیری از رگه‌های مختلف زمین

-توانایی کار با دستگاهها و تجهیزات نمونه‌گیری از رگه‌های مختلف زمین

-توانایی تعیین محدوده نهایی معدن در محیط نرم افزار

-توانایی انتخاب مبنا در نقشه

-آشنایی با مبانی سنجش از دور

-آشنایی با کاربرد ماهواره ها در نقشه برداری زمین شناسی و اکتشاف کانسارها

-آشنایی با نقشه زمین شناسی و تکتونیک

-آشنایی با مشخصات تکتونیکی منطقه ای معدن

-آشنایی با اصول حفاریهای اکتشافی

-توانایی انجام محاسبات زمین آماری

-توانایی برداشت نقاط برای ترسیم خطوط تراز

-توانایی تشخیص نحوه قفل شدن مینرالها و درصد وزنی آنها

-توانایی تفسیر مقاطع و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر

-توانایی تهیه انواع لاگها و مقاطع زمین شناسی

-توانایی تهیه نقشه های زمین شناسی

-توانایی ثبت و تحلیل مشخصات هندسی چالهای اکتشافی

-توانایی ثبت و تحلیل ویژگیهای سطح چالهای اکتشافی

-توانایی کار با نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی

-شناخت اصول ایمنی کار در معادن روباز

-شناخت اصول پراکندگی ژئو شیمی عناصر

-شناخت اصول تعیین ذخیره سنگ معدن

-شناخت اصول مهاجرت ژئوشیمیایی عناصر

-شناخت اصول مینرالوژی و کریستالوگرافی

-شناخت انواع کنترلها در نقشه های زمین شناسی

-شناخت انواع نقشه برداری های مسطحاتی، توپوگرافی و عمقی

-شناخت خطوط تراز و نحوه رسم آنها

-شناخت روشهای تهیه نقشه های شناسایی

-شناخت ساختارهای زمین‌شناسی منطقه و عوامل تکتونیکی (گسلها، درزه ها و ...)

-شناخت سنگها و زمین شناسی

-شناخت شکل و محتوای نقشه های زمین شناسی

-شناخت عوارض زمین شناسی

-شناخت منابع خطا در نقشه های تراز

-شناخت نحوه پیمایش زمین و انتقال اطلاعات به نقشه

-شناخت نحوه تهیه برشهای زمین شناسی به کمک عکسهای هوایی، نقشه زمین شناسی ونقشه توپوگرافی

-شناخت نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی

-شناخت نحوه حفاری نمونه‌گیری از رگه‌های مختلف زمین

-شناخت دستگاهها و تجهیزات نمونه‌گیری از رگه‌های مختلف زمین

-توانایی تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

-شناخت مقیاس های نقشه برداری

-شناخت اصول زمین شناسی، اکتشاف و تخمین ذخیره معادن روباز

-آشنایی با روشهای اکتشاف ذخایر معدنی

-آشنایی با روشهای پردازش تصویر

-آشنایی با روشهای تصویر برداری ماهواره ای و انواع تصاویر

-آشنایی با سازه معدنی منطقه و نوع و نحوه تشکیل کانسارها

-توانایی تشخیص انواع سنگهای رسوبی و لایه‌های معدنی و ذخایر مربوط

-توانایی تهیه جدول حجم کار و مدت زمان اجرای عملیات اکتشافی

-توانایی محاسبه میزان ذخائر معدنی در منطقه اکتشافی

-شناخت اصول ارزیابی اقتصادی کانسار

-شناخت اصول تعیین ذخیره با روش های کلاسیک

-شناخت اصول تعیین ژنز کانسار

-شناخت اصول محاسبه ذخیره با روش زمین آمار

-شناخت مراحل پی جویی، اکتشافات و ارزیابی ذخایر معدنی