جک ولش:

کار ما ساختن افراد برجسته است؛ آنان نیز به نوبه خود می‌توانند کالا و خدمات برجسته ارایه کنند.