نرم افزار expert choice v11 به راحتی از سایتهای مختلف قابل دانلود کردن است، اما شماره سریال معرفی شده برای آن موقتی است و فقط یک ماه اعتبار دارد. این شماره سریال عبارت است از: T0001-90800-003B0-29B0F-0AA02-77736

برای آنکه در انتهای هر ماه بتوان مجددا از این شماره سریال استفاده کرد، می توان از شماره سریال دیگری به عنوان کاتالیزور سود جست. البته، با استفاده از آن فقط می توان فایلهای تهیه شده را خواند و ایجاد فایل جدید امکان پذیر نیست. این شماره سریال عبارت است از:

11111K90811-0000080000A010116022816

بنابراین، بعد از اینکه نرم افزار نصب شده بر اساس شماره اول ملغی شد، ابتدا با شماره دوم و سپس یک بار دیگر با شماره اول نرم افزار نصب شود.