در اینجا نمونه‌ای از پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش سازمان ارایه شده که خود تاکنون در چند تحقیق از آن سود جسته‌ام. نکته قابل توجه اینکه باید از طریق بررسی روایی سازه و محاسبه ضریب پایایی در هر سازمان به پرسشنامه استانداری در این زمینه دست یافت و قطعا بکارگیری صرف این پرسشنامه و تاوصیف مبتنی بر آن نمی‌تواند گویای وضعیت اثربخشی نظام آموزش باشد.

پاسخگوی گرامی؛

پرسشنامه حاضر درصدد است اثربخشی فعالیتهای آموزشی در سازمان شما را مورد ارزیابی قرار دهد. از این‌رو، خواهشمند است با توجه به شناخت خود، امتیازات اختصاصی مربوط را روبروی هر گویه با علامت ضربدر مشخص کنید.

ردیف موضوع کاملا موافقم موافقم بی تفاوت مخالفم کاملا مخالفم
1

برنامه‌ریزی آموزشی و اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای در سازمان برخوردار است.

         
2

برنامه‌های آموزشی از طرح مناسبی برخوردار است.

         
3

برنامه‌های آموزشی از مدت زمان کافی برخوردار است.

         
4

برنامه‌های آموزشی فرصت بسیار خوبی را به افراد تازه‌استخدام برای کسب اطلاعات جامع از سازمان و فعالیتهای آن می‌دهد.

         
5

هنجارها و ارزشهای سازمانی به‌طور شفاف برای افراد تازه‌استخدام از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی تشریح می‌شود.

         
6

مدیران ارشد علاقه ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرای آموزشهای افراد تازه‌استخدام از خود نشان می‌دهند.

         
7

افراد تازه‌استخدام از برنامه‌های آموزشی برگزار شده به‌عنوان اموری بسیار مفید و موثر یاد می‌کنند.

         
8

آموزشها به‌صورت دوره‌ای ارزشیابی شده، اصلاحات لازم بر آن اساس صورت می‌گیرد.

         
9

کارکنان در کسب دانش فنی و مهارتهای لازم از طریق آموزش مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند.

         
10

بر آموزش و توسعه قابلیتهای مدیریتی مدیران از طریق آموزش تاکید می‌شود.

         
11

صلاحیتهای روابط انسانی به‌طور مناسب از طریق آموزش مهارتهای انسانی توسعه داده می‌شود.

         
12

آموزش کارکنان صف و فنی- عملیاتی از اهمیت و توجه مناسبی برخوردار است.

         
13

کارکنان در توجه جدی به برنامه آموزشی و تلاش برای کسب صلاحیتهای لازم مسئول قلمداد می‌شوند.

         
14

کارکنان در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مشارکت دارند.

         
15

آن دسته از افرادی که ملزم به شرکت در برنامه‌های آموزشی هستند به‌طور جدیتر ایفای نقش می‌کنند.

         
16

کارکنانی که ملزم به آموزش هستند درک شفافتری از دانش و مهارتهای مورد انتظار از برنامه دارند.

         
17

واحد منابع انسانی جزییات جلسات آموزشی را برای افراد ملزم به آموزش تهیه و ارایه می‌کند.

         
18

برنامه‌های آموزشی درون‌سازمانی با بهره‌گیری از امکانات مناسب ارایه می‌شود.

         
19

کیفیت برنامه‌های آموزشی درون‌سازمانی عالیست.

         
20

مدیران و سرپرستان اجرایی مشتاقانه به زیردستان خود کمک می‌کنند تا از طریق آموزش پیشرفت کنند.

         
21

پس از طی برنامه‌های آموزشی، به کارکنان فرصت و امکانات کافی داده می‌شود تا طبق آموخته‌های جدید طرحهایی را برای ایجاد بهبود در سازمان ارایه کنند.

         
22

از مربیان و مدرسان ورزیده برای ارایه برنامه‌های آموزشی استفاده می‌شود.

         
23

اغلب روشها و رویکردهای ارایه شده در برنامه‌های آموزشی عملا در محیط کار قابل بهره‌برداری است.

         
24

با توجه به نیاز فراگیران و سازمان، محتوای برنامه‌های آموزشی تنظیم و ارایه می‌شود.

         
25

همواره آموزش کارکنان به‌عنوان یکی از روشهای حل مشکلات فنی و کاری مطرح است.

         
26

آموزش سازمان در همکاری برای حل مشکلات فنی و کاری از طریق شناسایی نیازهای آموزشی و برگزاری برنامه‌های مناسب از سرعت عمل و انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است.

         
27

مدیران و سرپرستان اجرایی جو مناسبی را برای بکارگیری ایده‌ها و روشهای جدید فرا گرفته شده توسط زیردستان از طریق شرکت در برنامه‌های آموزشی فراهم می‌کنند.

         
28

مدیران و سرپرستان اجرایی خود از برنامه‌های آموزشی استفاده می‌کنند و به منافع آن واقفند.

         
29

برنامه‌های آموزشی خارج از سازمان به دقت از طریق جمع‌آوری اطلاعات کافی درباره کیفیت و مناسب بودن آنها انتخاب می‌شود.

         
30

سازمان از سیاست آموزشی مدون و متوازنی از طریق توجه به عوامل مختلف و بهره‌مندی همگانی از برنامه‌های آموزشی برخوردار است.