مسئله زیر را حل کنید و دریابید که در میان افراد باهوش دنیا قرار دارید یا خیر؟

در خیابانی 5 خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کنند. این 5 صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوتی نگهداری می کنند.

سوال: کدامیک از آنها در خانه ماهی نگه می دارند؟

1-انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

2-مرد سوئدی یک سگ دارد.

3-مرد دانمارکی چای می نوشد.

4-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

5-صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.

6-شخصی که سیگار pal mall می کشد پرنده پرورش می دهد.

7-صاحب خانه زرد سیگار dunhill می کشد.

8-مردی که در خانه وسطی زندگی می کند شیر می نوشد.

9-مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.

10-مردی که سیگار blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.

11-مردی که اسب نگه داری می کند کنار مردی که سیگار dunhill می کشد زندگی می کند.

12-مردی که سیگار blue master می کشد آبجو می نوشد.

13-مرد آلمانی سیگار prince می کشد.

14-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

15-مردی که سیگار blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

آلبرت اینشتن این معما را در قرن 19 میلادی نوشت. به گفته وی 98 درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!

جواب: نوشته بعدی را ببینید.