• آشنایی با استرسهای شغلی هنگام کار و نحوه کاهش آنها
 • آشنایی با اصول رعایت آراستگی در محیط کار
 • آشنایی با اصول کیفی در انجام وظایف محوله و نحوه رعایت آنها
 • آشنایی با اصول و روشهای کار تیمی و نحوه نقش‌آفرینی موثر از این طریق
 • آشنایی با اقدامات ایمنی و نجات در موقع بروز حوادث
 • آشنایی با روشهای برقراری ارتباط موثر با افراد مختلف
 • آشنایی با روشهای پیشگیری از حوادث و خطرات ناشی از کار
 • آشنایی با روشهای کاربردی مقدماتی آمار در انجام امور محوله
 • آشنایی با روشهای نمایش و سازمان دهی داده ها و اطلاعات
 • آشنایی با قوانین و مقررات اداری و گردش امور اجرایی
 • آشنایی با ماهیت و انواع داده و اطلاعات در سازمان
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت تضمین کیفیت
 • آشنایی با مقررات ایمنی و بهداشت کار و شیوه‌های پیشگیری خطرات مربوط
 • آشنایی با نحوه پیگیری مکاتبات و گردش آن
 • تلقی از مشتری و ارباب رجوع به عنوان ذینفع اصلی سازمان
 • توانایی استفاده از نرم افزارها و محیطهای اطلاعاتی الکترونیکی در گردش کار اداری سازمان
 • توانایی استفاده مناسب از حرکات بدن و رفتار در برقراری ارتباط با دیگران
 • توانایی برقراری روابط منطقی با مشتریان و ارباب رجوع در شرایط مختلف رفتاری آنان
 • توانایی بکارگیری اصول و آئین نگارش
 • توانایی حفظ و نگهداری مدارک، اسناد، گزارشات و طبقه بندی آنها