سرمایه‌گذار
سازنده/ بنا
معمار
مالک خانه

 

بدون برگشتی
−خوش‌دستی
−سلامت هنگام تحویل
−تاثیر ویژه طرح
−زیبایی
−دوام
−زیبایی
کیفیت
اهمیت حاشیه سود
اهمیت هزینه دیوارچینی
کم‌اهمیت
اهمیت کل هزینه
هزینه
−تحویل به‌موقع
−زمان انتظار کوتاه
−تحویل به‌موقع
−زمان انتظار کوتاه
کم اهمیت
تکمیل به‌موقع خانه
زمان
تنوع محصول برای جلب مشتریان
بی‌اهمیت
گستردگی گزینه‌ها
بی‌اهمیت
انعطاف‌پذیری