شیوه‌های علمی جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات

روش تحقیق علمی نقش بی بدیلی در مدیریت تجارب، ایجاد نظریات و استحکام بخشیدن به آنها ایفا می کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، تبدیل داده ها به اطلاعات و دانش مفید است. با استفاده از شیوه‌های علمی در طبقه بندی و تحلیل داده ها می توان اثربخشی و کارایی بررسیها و مطالعات را تا حدود زیاادی تضمین کرد و از طرح ایده های ساده انگارانه و ظاهرا مناسب دوری جست.  نظر به اهمیت این موضوع در فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در سازمانها، جزوه حاضر تهیه شده است که در آن، علاوه بر برخی نکات و مفاهیم مهم در طراحی و تنظیم نظامهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، شیوه های آماری کاربردی مربوط نیز تشریح شده است.

/ 0 نظر / 31 بازدید