نمونه کاربینی یک شغل (سرپرست اجرایی برق)

عنوان شغل: سرپرست اجرایی برق                 عنوان پست: سرپرست اجرایی برق

واحد سازمانی: معاونت فنی

تعریف شغل: زیر نظر مافوق و بر اساس دستورالعملهای تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاهها و تجهیزات برقی و با رعایت اصول ایمنی افراد و تجهیزات به برنامه‌ریزی و نظارت بر سرویس و تعمیر دستگاهها و تجهیزات و ریگلاژ و بهره برداری از آنها می پردازد.

¤فهرست وظایف جاری یا روزمره

ردیف

وظایف جاری یا روزمره

1

اعلام نظر در زمینه اقدامات لازم برای دستگاهها و تجهیزات برقی بر اساس گزارشهای دریافتی شیفت

2

اولویت بندی فرمهای دریافتی مربوط به درخواست خدمات و تعمیرات برق و اکترونیک دستگاهها و تجهیزات برقی با توجه به ضرورتهای کاری برای ابلاغ به افراد تحت سرپرستی

3

تایید اقدامات مربوط به رفع نواقص دستگاهها و تجهیزات برقی

4

تهیه گزارش نهایی از اقدامات انجام شده برای تعمیر و رفع نواقص دستگاهها و تجهیزات برقی برای ارایه به مدیر مافوق

5

تعیین گروههای اعزامی برای تعمیر یا سرویس دستگاهها و تجهیزات برقی به همراه تامین ابزار و مواد لازم

6

تعیین اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز خسارات و خطرات احتمالی از طریق بازدید از تمامی دستگاهها و تجهیزات برقی

7

تعیین اقدامات لازم برای پیاده سازی دستگاهها و تجهیزات برقی از کار افتاده و معیوب

8

تعیین نوع عیوب دستگاهها و تجهیزات برقی و علل مربوط از طریق بازدید از خطوط کاری

9

ارایه سفارش ساخت یا خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی تعمیرات و سرویسهای برق و الکترونیک دستگاهها و تجهیزات بر اساس براوردهای انجام شده بر اساس بررسی موجودی انبار

10

تایید کمی و کیفی مواد و قطعات دریافتی در بدو ورود به انبار

11

تایید ریگلاژ و راه اندازی آزمایشی دستگاهها و ماشین آلات برقی تعمیر شده برای کسب اطمینان از صحت کارکرد آنها یا انجام تنظیمات و اصلاحات لازم به منظور تحویل نهایی

12

همکاری در تهیه و تکمیل شناسنامه های تعمیراتی برای تمامی دستگاهها و ماشین آلات برقی تولیدی و تاسیساتی

13

طراحی تابلوهای برق یا بردها و مدارات فرمان برقی مورد نیاز دستگاهها و ماشین آلات برای ساخت بر حسب مورد

14

همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های نصب و راه اندازی یا جابجایی دستگاهها و ماشین آلات برقی تولیدی و تاسیساتی

15

تهیه گزارش آماری و تحلیلی از خرابی بیش از حد سیستمهای برق دستگاهها و ماشین آلات به همراه پیشنهادهای مربوط در اجرای تعمیرات برای ارایه به مافوق و به منظور کاهش هزینه های کل و هزینه های نگهداری و تعمیرات

16

همکاری در براورد و تهیه و تنظیم فهرست قطعات یدکی بحرانی سیستمهای برق و الکترونیک شرکت

17

ارایه راهنمایی به تکنسینها در زمینه رفع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی با مطالعه کاتالوگ ها و نقشه های مربوط

¤فهرست وظایف ادواری

ردیف

وظایف ادواری

1

تعیین اقدامات لازم بر اساس گزارشهای دریافتی از مسئولین واحدها در مورد عملکرد سه شیفت کاری

2

ارائه برنامه روزانه تعمیر و سرویس دستگاهها و ماشین آلات برقی به همراه راهنماییهای لازم به مسئولین واحدها

3

تهیه برنامه های سرویس و نگهداری ماهانه و سالانه دستگاهها و ماشین آلات برقی

4

تعیین تیم اجرایی و ابازار و امکانات لازم برای اجرای برنامه های سرویس و نگهداری ماهانه و سالانه دستگاهها و ماشین آلات برقی

5

تهیه گزارش سالانه آمار توقفات و خرابیهای دستگاهها و ماشین آلات برقی برای ارایه به مافوق

6

تدوین برنامه برای بهبود عملکرد دستگاهها و ماشین آلات برقی بر اساس آمار خرابی و تحلیل نمودارهای مربوط

7

تهیه گزارش تفصیلی هزینه ها و درآمدهای حاصل از اقدامات انجام شده برای ارایه به مافوق

8

تهیه گزارش عملکرد سیستم نصب یا جایگزین شده در دستگاهها و ماشین آلات برقی برای ارایه به مافوق

9

پیش بینی جهت خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی تعمیرات و سرویسهای برق و الکترونیک دستگاهها و تجهیزات بر اساس براوردهای انجام شده بر اساس بررسی موجودی انبار

¤اهم مسئولیتها و سطح یا میزان پاسخگویی مربوط:
 • عملکرد صحیح دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ایمنی افراد حین انجام تعمیر و سرویس دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ایمنی دستگاهها و ماشین آلات برقی حین تعمیر و سرویس
 • جلوگیری از خرابی بیش از حد دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • پیگیری برای شناسایی روشهای استفاده بهینه از دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • کنترل کار تجهیزات برقی به منظور حصول اطمینان از عملکرد آنان
 • کنترل کلیه خطوط و نحوه بهره برداری آنها از دستگاهها و ماشین آلات برقی

¤اهم استانداردهای لازم برای انجام عمل به مسئولیتها با توجه به معیارهای عملکردی:

 • OHSAS- ISO 9001- ISO 14000
 • استاندارد کمی و کیفی مواد و قطعات مورد استفاده در دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ظرفیت اسمی دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • دستورالعملهای تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاهها و ماشین آلات برقی

¤اهم شایستگیهای کلیدی شاغل (دانش، مهارت و نگرش لازم) برای انجام مطلوب وظایف کدام است؟

 • توانایی راه اندازی دستگاهها و ماشین آلات برقی 
 • آشنایی با نحوه استفادهاز کاتالوگها و نقشه های دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • شناخت استاندارد و عملکرد سیستمهای برق دستگاهها و ماشین آلات
 • توانایی اولویت بندی تعمیرات بر اساس شاخصهای تعیین شده
 • شناخت انواع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی و علل مربوط
 • توانایی شناسایی عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی و علل مربوط با استفاده از نقشه های فنی مربوط
 • توانایی تعمیر و رفع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • توانایی طراحی تابلوهای برق صنعتی
 • توانایی طراحی مدارات نسبتا پیچیده برقی و الکترونیکی برای دستگاهها و ماشین آلات
 • شناخت اصول و روشهای کالیبراسیون و تنظیم دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • توانایی کالیبراسیون و تنظیم دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • شناخت مدارات PLC و اجزای آنها

¤وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده با ذکر مشخصات فنی:

 • اهم متر، ولت متر، آمپر متر، رایانه، PLC
/ 2 نظر / 121 بازدید
ناشناس

[گاوچران][دلشکسته]خوب بود

meisam

ممنون خوب بود و کار راه انداز