مدیریت دانش

به نظر من هیچ تعریفی گویاتر از مضمون شعر زیر که توسط رودکی، شاعر بزرگ ایرانی گفته شده نمی‌توان برای مدیریت دانش ارایه کرد.

تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی‏نیاز

مردمان بخرد اندر هر زمان راز دانش را به‌ هرگونه زبان

گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دانش اندر دل چراغ روشن است وز همه بد بر تن تو جوشن است

 سازمانها در تمامی سطوح و نوع فعالیتهای خود نیاز به گردآوری، توسعه، ترویج و بهبود دانش خویش دارند. این موضوع که امروزه از آن با عنوان مدیریت دانش یاد می‌شود، نقش بسزایی در پویایی و تعالی آنها دارد. در کشورمان به‌ویژه از نظر تولید دانش پایه از زمینه‌های خوبی برخورداریم، ولی سازکار کارامدی برای فرآوری و تبدیل آن به محصولات ملموس و اثرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، حلقه مفقوده کارآفرینی با وجود افراد خلاق و مبتکر در کشور، مدیریت دانش است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید