و گاهی تکانی ....!

روزی الاغ کشاورزی به طور اتفاقی درون چاهیافتاد. او هر چه تلاشکرد نتوانست الاغش را از چاه بیرون آورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، او و مردم روستا ناامیدانه تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی باعث عذابش نشود.

مردم با بیل روی سر الاغ خاک می‌ریختند، اما الاغ هر بار خودش را می‌تکاند و با ریختن خاکها در زیر پایش به تدریج بالا می‌آمد.آنها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم به بالا آمدن تا اینکه به لبه چاه رسید و در کمال حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد.

برای حل بسیاری از مشکلات کافی است در فرصتی مناسب تکانی به خود بدهیم.

/ 0 نظر / 35 بازدید