دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی

عنوان دوره:نیازسنجی آموزشی

 

محتوای مطالب:

 

-   مفاهیم اولیه آموزش و توسعه منابع انسانی

-   اهمیت، موضوعات، جایگاه، اصول و سطوح نیازسنجی

-   تشریح نیازسنجی آموزشی و رویکردهای مختلف آن، مسایل اساسی نیازسنجی و تشریح فعالیتهای مربوط

-   انواع نیازسنجی و مقاطع قابل جستنجو برای آنها

-   بررسی و تحلیل عملکرد شامل: بررسی مستندات مربوط به اهداف، راهبردها و برنامه‌ها و فرایندهای اجرایی و شناسایی مشکلات یا زمینه‌های بهبود

-   بررسی وظایف و نقشهای کارکنان و صلاحیتهای دانشی، مهارتی و نگرشی لازم در قالب برنامه‌ها و فرایندهای اجرایی

-   اولویت‌بندی: تشکیل نمودارهای مختلف پاره‌تو و علت و معلول، تعیین اولویتها و درخت اهداف

-   استانداردگذاری: تعیین و رسمی‌کردن مقیاسها و استانداردهای عملکردی برای مقایسه وضعیت مطلوب افراد، واحدها و سازمان با وضعیت موجود آنها بر اساس تحلیل مفهومی و کارکردی و شناسایی اهم الزامات دانشی، مهارتی و نگرشی

-   تحلیل شکاف: تبیین ارتباط بین استانداردهای عملکردی با الزامات دانشی، مهارتی و نگرشی مورد نظر و شناسایی شکافهای موجود

-   تعیین دوره‌ها و روش اجرا: نفوذ دادن شکافها در قالب دوره‌های آموزشی، تعیین ویژگیهای مربوط به دوره‌ها و ایجاد ساز و کار تصمیم‌گیری مناسب برای گزینش دوره‌ها برای افراد و مشاغل واجد شرایط.

*کارگاه آموزشی مباحث تشریح شده

 

مدت برگزاری: ٢۴ ساعت

هزینه برگزاری: ٧.٠٠٠.٠٠٠ ریال

امکانات لازم: کلاس درس، رایانه، ویدیو پروژکتور

تسهیلگر آموزشی: یزدان محمدبیگی

تلفن: ٠٩١٢١٩۶٢١٩٩

/ 1 نظر / 9 بازدید

شماکلاس گروهی نداریدکه هزینش کمتربشه؟