«5ت» به عنوان معادل ایرانی «5S» ژاپنی

تمییز: پاکسازی یا سره سازی و به مفهوم جدا کردن موارد ضروری از موارد غیر ضروری Seiri

ترتیب: مرتب کردن و سر و سامان دادن اقلام Seiton

تنظیف: پاکیزه سازی و تمیز کردن محل کار و تمامی ابزار و اقلام Seiso

تنظیم: استانداردسازی و رویه مند کردن اقدامات آراستگی  Seiketsu

تثبیت: بسترسازی فرهنگی عملیاتی کردن سازکارهای رعایت همگانی نظام آراستگی Shitsuke

/ 0 نظر / 197 بازدید