مذاکرات شفاهی با مشتری

 

ردیف

موضوع

مخاطب

گیرنده پیام

ساعت

تاریخ

پی‌گیری

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده:                                تاریخ:                       امضاء‌:

/ 0 نظر / 22 بازدید