ضرورت بودجه بندي عملياتي در نظام بودجه ريزي کشور

در نظام بودجه‌ريزي هزينه اي (رويكرد سنتي) وظيفه بودجه تجهيز منابع براي انجام وظايف و ماموريتها و تاكيد بر كنترل ورودي است. بودجه‌ريزي عملياتي بر اين امر تاكيد مي ورزد كه بودجه را بايد با تمرکز بر چه اهداف و با چه قيمتي در نظر گرفت و آن را بايد به ستانده، نتيجه و اثرات تخصيص داد نه فقط به هزينه.

با توجه به همسويي برنامه هاي دولت و سازمانهاي وابسته و توجه به اولويتها- كه اين امر در چارچوب سلسله مراتب نتايج و پيامدها قابل ردگيري است- استفاده از نظام بودجه‌ريزي عملياتي ضروري مي نمايد. با وجود سنت نامطلوبي كه در زمينه بودجه‌ريزي نهادينه شده است، در برنامه چهارم توسعه بر تحقق نظام بودجه‌ريزي عملياتي تاكيد شده است.

بر اساس براوردهاي رسمي،چنانچه بودجه سال 1386 بر اساس نظام بودجه‌ريزي عملياتي تنظيم مي شد، مي توانست صرفه جويي به ميزان 4000 ميليارد تومان را  به همراه داشته باشد. 

هم اكنون نظام بودجه‌ريزي كشور مبتني بر روشهاي حسابداري سنتي و چانه زني سطوح اجرايي و نظارتي است و در حالي كه بودجه‌ريزي عملياتي واقع گرايي بيشتري به همراه دارد، بودجه‌ريزي سنتي بر انتظارات مديران اجرايي  متمركز است.  كشورهاي موفق در بودجه‌ريزي عملياتي به بيش از 20 درصد صرفه جويي در هزينه ها دست يافته اند. 

توانمندسازي (حرفه ايگري به همراه اختيار بيشتر) مديران و استانها و تمركززدايي منابع در چارچوب نظام بودجه‌ريزي عملياتي منجر به شفافيت و پاسخگويي بيشتر آنها در مقابل مردم و دستگاههاي نظارتي خواهد شد. با توجه به وجود زمزمه هايي برای تحقق بودجه ريزي عملياتي، مخالفان دولت كنوني بر اين اعتقادند كه دولت براي تحقق نظام بودجه‌ريزي عملياتي از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار نيست.

/ 0 نظر / 4 بازدید