باورهای محدودکننده گذشته و ...

فیلبانانتنهابادرکیکنکتهوبهشیوه‌ایبسیارساده،فیل‌هایعظیم‌الجثهراکنترلمی‌کنند. وقتیفیلهنوزبچهاست،یکپایشراباطنابمحکمیبهتنهدرختیمی‌بندند. بچهفیل،هرچهتقلامی‌کند،نمی‌تواندخودشراآزادکند و اندکاندکبهاینتصورعادتمی‌کندکهتنهدرختازاونیرومند‌تراست.

هنگامیکهبچهفیلبزرگمی‌شودوقدرتشگرفتیمی‌یابد،تنهاکافیاستبا ریسمان نازکگره خورده بهدورپایشبهیکنهالکوچکبستهشود و جالباین است که او هیچتلاشیبرایآزادکردنخودنمی‌کند.

همچونفیلها،پاهایمانیزاغلباسیرباورهایشکننده‌اند،اماازآنجاکهدرگذشتهبهقدرتتنهدرختعادتکرده‌ایم،شهامتمبارزهرانداریم؛ کافی است بدانیمکهتنهایکعملمتهورانهسادهبرایدستیافتنمابهموفقیتکافیاست . . .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید