جدول امتیازات رضایت مشتریان به تفکیک موضوعات مرتبط

 

ردیف

نام موضوع

سؤالات مربوط

نام مشتریان

جمع امتیازات

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

1

محصول و

نیازمندیهای آن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

واحد فروش

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ارتباط با مدیریت

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ارتباط با سایر کارکنان

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ارتباط با انبار

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

خدمات پس از فروش

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

وفاداری مشتری

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مدیریت فروش:                                                   تاریخ تصویب:

 

/ 0 نظر / 30 بازدید