«کتاب استاد» در آموزش کارکنان

برای طرح‌ریزی نظام آموزش کارکنان، فرایندها و برنامه‌های آن رویکردهای مختلفی از طرف صاحبنظران مختلف ارایه شده است. با این‌حال، تمامی روشهای مزبور زمانی از اعتبار برخوردارند که دارای شرایط «کتاب استاد» باشند. حروف این واژه از ابتدای مفاهیم زیر اقتباس شده است.

  • کفایت. طرح‌ریزی به‌منظور انجام کار درست از همان ابتدا
  • تحقیق. درک بهترین تجربیات، موفقیتها و شکستها در زمینه عملکرد کارکنان و همچنین روشهای آموزش و بهسازی
  • آگاهی دادن. تشریح انتظارات از فراگیران و توجیه آنها پیش از اجرای برنامه
  • برنامه‌ریزی. تنظیم زمان، تدارک امکانات و اجرایی کردن طرح آموزشی
  • ایفای نقش. ایفای نقش از طریق مورد کاوی و تشریح جزییات کاربردی موضوع آموزشی
  • سازگاری. ارتباط درست بین عوامل آموزشی و فراگیران برای انتقال مفاهیم و محتوا
  • تضمین. کسب اطمینان از اعتبار و مطلوبیت عملکرد طرح آموزشی
  • انگیزش. استفاده از اقدامات مناسب برای ایجاد رغبت و انگیزه در فراگیران
  • درک. ردیابی روند نتایج و اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه آموزشی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید