نحوه محاسبه ضریب توافق یا پایایی اوزان در AHP

برای آنکه مشخص شود دو مقایسه نسبی چقدر به یکدیگر نزدیکند، ابتدا ماتریس مقایسه زوجی عوامل را تعیین کرده، سپس از طریق فرمول زیر میزان ضریب توافق یا پایایی محاسبه می‌شود. چنانچه عدد محاسبه شده کمتر از 1.1 باشد، توافق لازم موجود تلقی می‌شود. n در اینجا بعد ماتریس است.

علامت بین دو ماتریس A و B نشانگر ضرب درایه‌های متناظر دو ماتریس در یکدیگر است و با ضرب مرسوم ماتریسها در یکدیگر متفاوت است.

 مثال: پایایی اوزان انتظارات مشتری در شهرستانها و تهران

اوزان انتظارات مشتری برای شهرستانها عبارت است از:

(243, 213, 279, 266)

بنابراین ماتریس مربوط عبارت است از:

1

1.140845

0.870968

0.913534

0.876543

1

0.763441

0.800752

1.148148

1.309859

1

1.048872

1.09465

1.248826

0.953405

1

 اوزان انتظارات مشتری برای تهران عبارت است از:

(251, 183, 292, 275)

بنابراین ماتریس مربوط عبارت است از:

1

1.371585

0.859589

0.912727

0.729084

1

0.626712

0.665455

1.163347

1.595628

1

1.061818

1.095618

1.502732

0.941781

1

 ترانسپوز ماتریس اخیر به‌صورت زیر است:

1

0.729084

1.163347

1.095618

1.371585

1

1.595628

1.502732

0.859589

0.626712

1

0.941781

0.912727

0.665455

1.061818

1

 ضرب درایه‌های متناظر ماتریس اول در ترانسپوز ماتریس دوم عبارت است از:

1*1

1.140845*0.729084

0.870968*1.163347

0.913534*1.095618

0.876543*1.371585

1*1

0.763441*1.595628

0.800752*1.502732

1.148148*0.859589

1.309859*0.626712

1*1

1.048872*0.941781

1.09465*0.912727

1.248826*0.665455

0.953405*1.061818

1*1

 که حاصل محاسبات عبارت است از: 

1

0.831772

1.013237

1.000884

1.202253

1

1.218168

1.203316

0.986936

0.820905

1

0.987808

0.999117

0.831037

1.012343

1

 مجموع درایه‌های ماتریس حاصل عبارت است از:  16.10778

با تقسیم عدد یاد شده بر 16 (توان دوم بعد ماتریس که چهار است) عدد 1.007 به‌دست خواهد آمد که نشانگر میزان توافق اوزان تخصیص یافته برای آیتمهای انتظارات مشتری در تهران و شهرستانها است. چون این عدد کمتر از 1.1 است، می‌توانیم چنین استنباط کنیم که تقریبا اوزان اختصاص یافته برای آیتمهای انتظارات مشتری در تهران و شهرستانها یکسان است.

/ 0 نظر / 100 بازدید