جدول امتیازات اهمیت مشتریان

 

ردیف

نام مشتری

ضریب اهمیت

توضیحات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 امضاء مدیریت فروش:                                               امضاء مدیریت:

 

/ 0 نظر / 26 بازدید