سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق در كسب و كار

سرمايهگذاري مبتني بر اخلاق در كسب و كار 

نويسنده: يزدان محمدبيگي

مقدمه

  در چند دهه اخير سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي بهعنوان يكي از مهمترين موضوعات در عرصه كسب و كار مطرح شده است. ريشه‌هاي اين گرايش در سطح جامعه و همچنين در سطح سرمايه‌گذاران بسيار متفاوت است. مذهب، مسايل سياسي و محيط زيست بعنوان مهمترين ريشه‌هاي اين گرايش بشمار مي‌آيند. شايد دلزدگي بشريت از ديدگاههاي مطلق فناورانه به موضوعات مختلف زندگي و ضرورت طراوت‌بخشي و تلطيف زندگي در جوامع پيشرفته كنوني از عوامل اين امر به‌شمار آيد. همچنين، مي‌توان لجام‌گسيختگي و مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در جوامع صنعتي و آن دسته از جوامع سنتي كه دچار تغيير هويت شده‌اند را عامل ايجاد اين گرايش به‌شمار آورد. سمت و سوي فعالان مذهبي در تحريم نوشابه‌هاي الكلي، مخالفت با سقط جنين و آزمايش دارو بر روي حيوانات آزمايشگاهي از دهه 70 منجر به حساسيت بيشتر پيروان در سرمايه‌گذاري و پشتيباني مالي از شركتهاي مربوط شد. همچنين، مخالفت مردم امريكا با جنگ ويتنام را مي‌توان بعنوان يكي از خاستگاههاي اساسي در گرايش مردم به عدم سرمايه‌گذاري در صنايع مخرب و غير انساني بر شمرد. از طرف ديگر در دو دهه گذشته به اين سو، فعاليتهاي طرفداران محيط زيست و بويژه سبزها در مبارزه با محصولات مخرب محيط زيست و از جمله د.د.ت افق جديدي را در عرصه سرمايه‌گذاري گشوده است. اين موضوع با بروز رسوايي در شركت انرون به اوج خود رسيد و در اين ميان، الزامات حقوقي نيز به طرز چشمگيري مورد ملاحظه قرار گرفت. اخيرا با توجه به توسعه بهره‌گيري از رويكر مهندسي مجدد سازمانها و متعاقب آن، بهره‌گيري فزاينده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و تخفيف نسبي جايگاه منابع انساني، بار ديگر با تاكيد صاحبنظران بر «توسعه استراتژيك منابع انساني» به توجه به اخلاق در تصميم‌گيريها تاكيد ورزيده‌اند.

مروري بر تاريخچه سرمايه‌گذاري اخلاقي

سرمايه‌گذاران مذهبي طي سالهاي متمادي به ارايه چارچوبهايي اخلاقي براي سرمايه‌گذاري و فعاليت در عرصه كسب و كار پرداخته‌اند. به طور ويژه و به شيوه كلاسيك و رسمي، از سال 1926 در ايالات متحده امريكا و از سال 1948 در بريتانيا به اين موضوع توجه شده است. در دهه 1920، رهبران مذهبي در شمال امريكا تصميم به‌ سرمايه‌گذاري در بازار سهام گرفت. پيش از اين، چنين سرمايه‌گذاري نوعي قمار تلقي مي‌شد(4). در ابتدا، عدم سرمايه‌گذاري در زمينه كسب و كارهايي همچون مشروبات الكلي و قمار مورد توجه واقع شد. در هر صورت، چنين موضوعي مورد توجه كمي قرار گرفته است و بنظر نمي‌رسد كه با انواع اصطلاحات كلي قابل تشريح باشد. به عنوان مثال، هنگامي كه انجمن رفقا يا انجمن كويكرها[1] متعلق به كليساي پروتستان در اواخر دهه 1970 مطرح شد، عبارت سرمايه‌گذاري پاسخگو مورد استفاده قرار گرفت. اينان به‌ويژه در زمينه احتراز از سرمايه‌گذاري در كارخانجات اسلحه‌سازي يا امور مربوط به آن اصرار داشتند. با گذشت زمان، وقتي كه حملات بر ضد رژيم آپارتايد در افريقاي جنوبي شدت يافت، اين نگراني در ميان افراد انجمن ايجاد شد كه تشكل آنها نبايد به‌هيچ وجه از رژيم موجود حمايت نمايد و بايد براي آگاهي عموم در اين زمينه تلاش كند(16). 

در اواخر دهه 1960 در بريتانيا، سرمايه‌گذاري اخلاقي وارد مرحله‌اي جدي شد و گروههايي به كنكاش در زمينه گسترش اين امر به تكاپو افتادند. يكي از برجسته‌ترين افرادي كه به اين موضوع به‌طور عميق و كاربردي پرداخت، چارلز جاكوب[2] بود كه بعدها مدير سرمايه‌گذاري كليساي متديست شد. وي طرحي را در سال 1973 ارايه كرد كه در ابتدا مورد موافقت وزارت بازرگاني قرار نگرفت، ولي پس از گذشت چند سال، اصول مربوطه با استقبال آنان نيز روبرو شد(4). اصول اخلاقي خدمات نمايش تلويزيوني ايريس در سال 1983 پايهگذاري شد كه اولين تراست مبتني بر اخلاق در بريتانيا بود. 

 چنين پديدهاي در حدود سال 1970 در ايالات متحده امريكا اتفاق افتاد. اولين سرمايه‌گذاري جزيي متقابل مبتني بر اخلاق، سرمايه‌گذاري پاكس[3] بود كه در سال 1971 تاسيس شد كه هدف از آن، اجتناب از سودهاي ناشي از جنگ ويتنام بود(4).

در سال 1988 در بريتانيا براي سرمايه‌گذاري در زمينه ابزارهاي الكترونيكي قابل استفاده در جنگها مباحثي مطرح شد، به‌طوري‌كه در نتيجه آن در سالهاي بعد و به‌ويژه در سال 1997 كميته مركزي سرمايه‌گذاري  متعلق به كليساي متديست اصولي را براي سرمايه‌گذاري وضع كرد(10). بر اساس اين اصول، تنها سرمايه‌گذاري در آن دسته از شركتهاي سازنده وسايل دفاعي، اخلاقي محسوب مي‌شود كه نيازهاي وزارت دفاع را تامين كنند و از فروش آن به گروهها و كشورهاي متخاصم دوري جويند.

وضعيت حقوقي و اجرايي سرمايه‌گذاري اخلاقي

هم‌اكنون، بيش از پنجاه موسسه فعال در زمينه سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق وجود دارد كه اصول آن را تشريح مي‌كنند، به راهنمايي افراد در زمينه سرمايه‌گذاري در موسسات و شركتها مي‌پردازند و اقدامات نظارتي را انجام مي‌دهند. به‌عنوان مثالي در زمينه موسسات مشاوره‌اي مي‌توان به موسسه خدمات پژوهشي در زمينه سرمايه‌گذاري اخلاقي[4](ايريس) اشاره كرد كه در سال 1983 با هدف كمك و ارايه خدمات مشاوره‌اي به سرمايه‌گذاران يا شركتهاي سرمايه‌گذاري تاسيس شد و بر اين اساس، هر ساله پژوهشهاي ويژه‌اي را انجام و به جامعه ارايه مي‌كند(16).

سرمايه‌گذاري اخلاقي بيش از آنكه يك علم باشد، يك هنر است و متكي بر خودآگاهي و تلقي فرد از اخلاق و به‌ويژه اصول ثابت و قابل فهم آن براي همگان است. با اين‌حال، مي‌توان در قالب گروهي از سرمايه‌گذاران يا شركتهاي سرمايه‌گذاري متعهد به اصول اخلاقي، مرامنامه‌اي را تنظيم كرد يا در صورت امكان براي كسب اطمينان بيشتر، از خدمات مشاوره‌اي موسسات فعال در اين زمينه سود جست.

با شكل‌گيري گرايشهاي رو به رشد سرمايه‌گذاري اخلاقي در بين مردم جوامع صنعتي، به تدريج دولتها نيز در ادبيات سياستگذاري و برنامه‌ريزي خويش به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما تعبير دولتها از آن، بيشتر نشات گرفته از گفتمان مردمسالاري بود، به‌طوري كه امروزه در تدوين مقررات و طرح استانداردها از آن بعنوان «سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر مردم» ياد مي‌شود. اين رويكرد در دولت بريتانيا از سال 1995 شروع شد و به تدريج در ساير كشورها گسترش يافت. كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، كانادا و افريقاي جنوبي از ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه بشمار مي‌آيند. در بند 35 مربوط به مقررات فعاليتهاي حقوقي سال 1995 الزامي حقوقي براي سرمايه‌گذاران مبني بر ارايه بيانيه‌اي در مورد رعايت اصول اخلاقي ايجاد مي‌كند. بيانيه در بر گيرنده انواع سرمايه‌گذاري و توازن بين سرمايه‌گذاريها، مخاطرات، عواقب و نحوه تحقق آن است. اين مقررات جديد سرمايه‌گذاران را ملزم مي‌كند تا دو اصل زير را در بيانيه مد نظر داشته باشند(1):

1)       گستره‌اي كه در آن ملاحظات اجتماعي، زيستمحيطي يا اخلاقي شركت در زمينه استخدام، استمرار و تحقق سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرد.

2)      خط مشي سياسي مبني بر استفاده از رويكردها و سياستهاي صحيح در سرمايه‌گذاري.

موارد مزبور را نبايد از جنبه سطحي و نمايشي نگريست، بلكه در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه‌گذاريها فقط بر اساس اصول سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع نيست. قوانين نوين، سرمايه‌گذاران را وادار به مد نظر قرار دادن ملاحظات اجتماعي و زيست‌محيطي در فعاليتها و سياستهاي مربوط مي‌كند. ذكر اين موضوع ضروري است كه مقررات مزبور براي مورد ملاحظه قرار دادن و صراحت در انجام امور است نه اجبار و اضطرار. در هر صورت، بايد به اين موضوع توجه كرد كه ممكن است مفاد مزبور موجب ازدياد تعداد سرمايه‌گذاراني شود كه پاسخگويي در برابر اجتماع را از مهمترين راهبردهاي خود تلقي كنند (اسپاركس[5]، 2000). 

با وجود چنين گرايشهايي در سطح دولت و اجتماع، تاكنون تعريف قابل توجهي براي "سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع" يا "سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق" ارايه نشده است. در مقررات و الزامات دولتي نيز هيچ اشاره اي به مصداقها نشده است. راسل اسپاركس (2001) عبارت "سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق" را قديميتر از "سرمايه‌گذاري پاسخگو در برابر اجتماع" ميداند(1). به طور ماهوي در سرمايه‌گذاري اخلاقي بر اجتناب از برخي فعاليتهاي مشخص تاكيد مي‌شود.

سرمايه‌گذاري اجتماعي

در كشور امريكا از اصطلاح ديگري با عنوان "سرمايه‌گذاري اجتماعي" استفاده مي‌شود كه نزديك به اصطلاحات بالا است. سرمايه‌گذاري اجتماعي به دو بخش زير تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي و سرمايه‌گذاري براي اجتماع. سرمايه‌گذاري براي اجتماع در زماني اتفاق مي افتد كه يك برگشت غير طبيعي به طور ارادي براي توسعه اجتماع يا ديگر مقاصد دنبال مي‌شود(7). اين امر بيشتر مبتني بر يك الگوي بانكي است تا سرمايه‌گذاري منصفانه و در واقع در برخي موارد با عنوان بانكداري اخلاقي خوانده مي‌شود. الگوي بانكداري براي توسعه چنين هدفي مناسب است، به‌طوري كه از اين طريق، پس‌اندازكنندگان از سود سرمايه خويش استفاده مي‌كنند. در برخي موارد در بريتانيا علايق مشتركي در زمينه سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي كسب و كار مشاهده مي‌شود. از اين منظر مي‌توان به بانك تريدوس[6] اشاره كرد كه به سرمايه‌گذاري در زمينه طرحهاي اجتماعي مي‌پردازد. 

مك‌كينزي[7](1998)  بر تفكيك بين سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر بازار كه هدف خود را افزايش سود ناشي از فروش و سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق و سنجش دقيق كه ديدگاههاي بنيادين اخلاق را در نظر مي‌گيرد، تاكيد مي‌كند. سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر بازار به محصولات نهايي خود توجه دارد، در حالي‌كه سرمايه‌گذاري اجتماعي مبتني بر تعمق به آسيبهاي اوليه مربوط به مواد و ملزومات اوليه و همچنين، خروجي نهايي توجه‌ مي‌كند. با اين‌حال، مورد اخير با توجه به ديدگاههاي مشتريانش به كسب و كار مي‌پردازد و نمي‌توان آن را اخلاقي تلقي كرد(16).

از اين رو، به دو دليل نيازي به تفكيك صريح سرمايه‌گذاري اجتماعي از نوع اخلاقي آن نيست. به طور كلي سرمايه‌گذاري اخلاقي به عنوان يك فعاليت مبتني بر انصاف است، به‌طوري كه يكي از اهداف محوري آن استفاده از قدرت و نفوذ ذينفعان براي ايجاد تاثير مثبت در رفتار شركت است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري اجتماعي الزاماً يك فعاليت مبتني بر استقراض است. دوم آنكه، ماهيت سرمايه‌گذاري اجتماعي آن است كه افراد پذيراي برگشت مالي پايين مربوط به آن هستند و از اين طريق به يكديگر كمك مي‌كنند. اين موضوع به طور قطعي در سرمايه‌گذاري اخلاقي مطرح نيست.

سرمايه‌گذاري سبز

بايد بين سرمايه‌گذاري در زمينه فعاليتهاي زيست‌محيطي مبتني بر حداكثر كردن سود در مقايسه با تشويق براي توسعه پايدار كه در اصطلاح سبز ناميده مي‌شود، تفاوت قايل شد. سرمايه‌گذاري «سبز» يا «زيست‌محيطي» به سرمايه‌گذاري در زمينه ارايه كالاها، خدمات و فرايندهايي اطلاق مي‌شود كه در نتيجه آن به محيط زيست كمك مي‌شود يا الزامات آن در نظر گرفته مي‌شود(2). اين نوع سرمايه‌گذاري ضرورتا اخلاقي نيست. به‌عنوان مثال، ممكن است بر اساس چنين رويكردي، تشخيص داده شود كه ساخت كارخانه‌ توليد مشروبات الكلي به‌دليل ايجاد اشتغال در مناطق حساس زيست‌محيطي و توليد درآمد براي فقرا يا شكارچيان حيوانات و قاچاقچيان چوبهاي جنگلي جايز است.

به جز دورهاي كوتاه در اوايل دهه1990 ، يعني زماني كه سرمايه‌گذاري سبز در اثر حمايت طرفداران محيط زيست رونق زيادي يافت، محبوبيت آن دوام چنداني نداشت. عملكرد مالي چندان خوب نبود و سرمايه‌گذاران به دنبال اهداف اجتماعي و بوم شناختي[8] بودند. بر اين اساس، بسياري از سرمايه‌گذاريهاي سبز خود را با معيارهاي اجتماعي منطبق كردند(5). در همين زمان، بسياري از سرمايه‌گذاران پاسخگو در برابر اجتماع موجود، اهداف خود را به معيارهاي قديميتر همچون اجتناب از: آبجوسازي، دخانيات و تسليحات معطوف كردند. اين معيارها از ديدگاههاي مذهبي به عاريت گرفته شده بود.

تفكيك صريحتر معاني

اولين كتاب در زمينه سرمايه‌گذاري مبتني بر اخلاق در بريتانيا توسط خانم وارد [9](1984) نوشته شد. همچون بسياري از مفسرين، وي توجه ناچيزي به تحليل اصطلاح كرد و آن را به طور عملگرايانه چنين تعريف كرد: "مجموعه اصول و تعاريفي كه به درستي در مقابل اجتماع پاسخگو است و هيچگاه تغيير نخواهد كرد. برخي از مردم احساسي قوي در مورد دخانيات دارند، برخي از آنها در مورد تسليحات چنين هستند و برخي ديگر در مورد ايجاد اشتغال در شهرها چنين فكر مي‌كنند. عامل مشترك همه اين موارد آن است كه آنان فكر مي‌كنند كه نبايد به سادگي پول خود را در اختيار ديگران بگذارند و خود در گوشهاي بنشينند". در كتاب مشابهي در امريكا كه در همين تاريخ توسط دوميني و كايندر[10](1984) نوشته شد، با تاكيد بر جنبه عملي موضوع، اشاره شده است:" سرمايه‌گذاري اخلاقي اين احساس را به همراه دارد كه سرمايه‌گذاريهاي ما به عنوان دغدغههاي دروني ما به شمار مي‌آيد و سه رويكرد زير در اين زمينه وجود دارد: احترازي، مثبت و فعال". در سال 1990 كرايگ اسميت از سرمايه‌گذاري اخلاقي به صورت زير ياد كرد: "همانند رفتار خريد اخلاقي، سرمايه‌گذاران اخلاقي مي‌توانند با فروش يكباره يا نگهداري سرمايه براي ايجاد تغيير در برخي شركتها فشار وارد كنند".

كوپر و شلگلميلچ [11](1993) نيز به "فقدان اجماع در زمينه معني اصطلاح سرمايه‌گذاري اخلاقي" و "پژوهشهاي ناچيز در موضوع مزبور" اشاره كرده‌اند. آنها تعريف بوتون[12] را به عنوان يك فرضيه كاري پذيرفتهاند: "پولت را در جايي سرمايه‌گذاري كن كه داراي برگشت مالي مناسبي براي تو باشد، اما از مواردي از كسب و كار كه مورد تاييد نيست همچون: نظاميگري، دخانيات، الكل، آپارتايد و تجاوز به حقوق انساني دوري كن" (بوتون، 1988).

كاتون (1994) تعريفي دقيقتر ارايه كرده است. وي مي‌گويد كه مي‌توان سرمايه‌گذاري اخلاقي را به عنوان عملي اخلاقي و معياري اجتماعي در چارچوبهاي سرمايه‌گذاري تلقي كرد كه تمامي بخشهاي سازمان را در بر مي‌گيرد. وي اين موضوع را با تعاريف استاندارد تصميمات كه تنها بر برگشت سرمايه تاكيد مي‌ورزند، مقايسه مي‌كند. با مترادف دانستن اصطلاحات سرمايه‌گذاري مبتني بر اصول اخلاقي و سرمايه‌گذاري اخلاقي، وي بدين نكته اشاره مي‌كند كه سرمايه‌گذاران اخلاقي نه تنها به ميزان برگشت مالي در آينده و مخاطرات مربوط به آن توجه مي‌كنند، بلكه به منابع آن- ماهيت كالاها و خدمات شركت، جايگاه كسب و كار و روشهاي دستيابي به محصول-  نيز توجه دارند.

تعريف كاتون از اصطلاحات مزبور فلسفي

/ 0 نظر / 10 بازدید