معرفی کتاب «بلوغ تیمی»

مشخصات کتاب:

عنوان و نام پدیدآور‌: بلوغ تیمی/ تالیف: یزدان محمدبیکی خورتابسرا

مشخصات ناشر: گرگان، ورکان، 1390

مشخصات ظاهری: 160ص.‌

شابک: ISBN 978-600-93099-1-7

شیوه فهرست‌نویسی‌: فیپای مختصر

شماره کتابشناسی ملی‌: ۳۸۱۶۲۵۷

موضوع‌: مدیریت، سازماندهی

قیمت: 90000 ریال

 

فهرست مطالب:

فصل اول:  کلیات کار تیمی

فصل دوم:  موثرسازی کار تیمی

فصل سوم:  رهبری در تیمهای کاری

فصل چهارم:  فرهنگ‌سازی کار تیمی

فصل پنجم:  برگزاری جلسات موثر تیمی

فصل ششم:  آفات کار تیمی

ضمایم

/ 0 نظر / 107 بازدید