تعیین مسیر بحرانی در روش شبکه ای

در هر شبکه حداقل یک راه وجود دارد که شامل طولانی ترین زمان است. به چنین راهی، مسیر بحرانی گفته می شود. رویدادهای بحرانی در یک شبکه، رویدادهایی هستند که دارای کمترین شناوری (که معمولا صفر است) هستند. یعنی تفاضل بین زودترین و دیرترین تاریخ وقوع(شناوری) این رویدادها صفر است. مسیر بحرانی نیز مسیری است که از آغاز تا پایان همواره از رویدادهای بحرانی عبور می کند. مسیر بحرانی وقت گیرترین توالی رخدادها و فعالیتهای لازم برای تکمیل پروژه است که مدت اجرای پروژه نیز برابر طول مسیر بحرانی است.

در روش مسیر بحرانی با توجه کامل به مدت زمان ارتباطات و وابستگیها و توالی فعالیتها، زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت به طور قطعی تعیین می شود. توجه اصلی این روش روی محاسبه زمانهای شناوری و میزان انعطاف در زمان اجرای فعالیتهاست.

در یک پروژه تعدادی از فعالیتها هستند که در زمان برنامه‌ریزی مشخص است که به طور قطعی و مسلم انجام خواهندشد که به آنها فعالیتهای قطعی می گویند. اما ممکن است اموری وجود داشته باشند که انجام آنها الزامی شود یا احتیاجی به انجام آنها نباشد. مثلا در پروژه تعمیرات اساسی کارخانه، قبل از توقف ماشینها و بازرسی قطعات، نمی توان گفت که آنها احتیاج به تعویض دارند یا خیر. به چنین فعالیتهایی که انجام آنها قطعی نباشد، فعالیتهای احتمالی می گویند.

 قوانین رسم شبکه های مسیر بحرانی

  1. هر فعالیت باید فقط یکبار روی شبکه ظاهر شود.
  2. دو فعالیت نباید دارای یک اسم مشابه باشند.
  3. شبکه باید فقط دارای یک رویداد آغازین،یک رویداد پایانی باشد.
  4. هر تعداد فعالیت می تواند از یک رویداد آغاز شود یا به یک رویداد ختم شود. ولی دو فعالیت نمی تونند دارای یک رویداد پایه و یک رویداد پایان باشند.
  5. یک شبکه نمودار دارای مقیاس زمان نیست(به استثنای مواردی که شبکه را عمدا با مقیاس زمان رسم می کنند). بنابراین طول کمانهای نشان دهنده فعالیتها در شبکه ها اهمیت یا مفهوم بخصوصی ندارد.
  6. راستای جغرافیای فعالیتها دارای مفهوم ویژه ای نیست. ولی مناسب است شبکه ها همواره به صورتی رسم شوند که رویداد پایه در سمت چپ رویداد پایان قرار گیرد. (جهت فعالیتها از چپ به راست باشد) یا حداقل روی صفحه کاغذ حالت عمودی داشته باشند.
  7. رویدادها به گونه ای شماره گذاری شوند که همواره شماره رویداد پایه هر فعالیت از شماره رویداد پایان آن کوچکتر باشد و از یک شماره برای نامیدن دو رویداد مختلف استفاده نشود.
  8. روابط پیش نیازی و وابستگی در شبکه همواره به صورتی است که فعالیتهایی که از یک رویداد خارج می شوند وقتی می توانند شروع شوند که همگی فعالیت‌هایی که به آن رویداد می رسند انجام شده باشند.
  9. واحد زمان در شبکه ها باید همواره ثابت باشد. مثلا زمان همگی فعالیتها به واحد روز یا هفته یا ساعت نشان داده شود.

هر فعالیت را می توان به صورت زیر نشان داد:

 

همان طور که مشاهده می شود، در تمامی فعالیتهای مربوط به مسیر بحرانی، کمترین و بیشترین زمان اتمام فعالیت یکسان است.

/ 1 نظر / 284 بازدید
امیر

سلام.. مسیر آموزش را ادامه دهید.. خدا قوت..