پرسشهای مربوط به موانع موثر بر عملکرد

از پرسشهای زیر برای شناسایی نوع موانع موثر بر عملکرد افراد استفاده کنید:

موانع فردی

فیزیکی/ توانایی کار

·آیا فرد فاقد قدرت بدنی، چالاکی یا بنیه برای انجام کار است؟

·آیا فرد فاقد دقت یا تمرکز برای انجام کار است؟

·آیا فرد فاقد قدرت بدنی، چالاکی یا بنیه برای انجام کار است؟

·آیا فرد فاقد توانایی برای فراگیری وظایف جدید است؟

احساسی/ انگیزه‌ها

·آیا فرد دارای اهداف فردی یا پاداش درونی برای دستیابی به موفقیت است؟

·آیا فرد فاقد ابتکار برای انجام وظایف است؟

·آیا ارزشهای فرد با انجام وظایف در تضاد است؟

تفکر/ مهارت و دانش

·آیا فرد فاقد مهارتهای پایه یا مهارتهای مرتبط با وظایف است؟

·آیا فرد از نحوه تاثیر سیاستها و رویه‌ها بر انجام وظایفش آگاه است؟

·آیا فرد از درک لازم درباره دانش پشتیبان انجام وظایفش برخوردار است؟

 

موانع محیطی

فیزیکی / منابع

·آیا افراد مناسب برای انجام کار در دسترس است؟

·آیا مواد خام، تدارکات، تجهیزات و انرژی مناسب برای انجام وظیفه در دسترس است؟

·آیا فضا و خدمات پشتیبانی مناسب برای انجام وظیفه در دسترس است؟

احساسی/ انگیزشی

·آیا عملکرد مناسب در انجام وظیفه به‌صورت مثبت تقویت می‌شود؟

·آیا عملکرد ضعیف به‌صورت مثبت تقویت می‌شود؟

·آیا پیامدهای منفی در انتظار عملکرد ضعیف است؟

فکری/ رویه‌ای یا روشی

·آیا مواد مورد استفاده در انجام وظیفه تاریخ گذشته است؟

·آیا ضرب‌الاجلهای انجام وظیفه معقول است؟

·آیا دستورالعمل انجام وظیفه و ساختار گزارش‌دهی شفاف است؟

·آیا کار برای فرد توجیه می‌شود؟

·آیا کاغذبازی یا مقررات دست و پاگیر گسترده است و مانعی برای انجام وظیفه محسوب می‌شود؟

 

موانع اطلاعاتی

فیزیکی / وظایف مورد انتظار

·آیا الزامات وظیفه سازگار است؟

·آیا تضاد زمانی و موازی‌کاری در انجام وظیفه توسط فرد وجود دارد؟

·آیا وظایف به‌صورت مناسب واگذار شده است؟

·آیا وظایف بیش از حد پیچیده است؟

·آیا دوباره‌کاری در انجام یک وظیفه وجود دارد؟

·هر از چند گاهی وظایف انجام می‌شود؟

احساسی/ ماموریتی

·آیا سیاستی برای برای سازماندهی نحوه انجام وظیفه وجود دارد؟

·آیا سیاستهای نحوه انجام وظایف متضادند؟

·هر از چند گاهی سیاستها تغییر می‌کند؟

·آیا واگذاری انجام امور به افراد دچار تضاد است؟

·آیا اهداف وظایف با ماموریتهای سازمان سازگار است؟

اطلاعات/ جریان اطلاعات

·هر از چند گاهی اطلاعات تغییر می‌یابد؟

·آیا افراد از اطلاعات صحیح، دقیق، به‌هنگام و کامل برای انجام وظایف خود برخوردارند؟

·چنانچه افراد کارشان به‌درستی انجام ندهند، چگونه بازخورد دریافت می‌کنند؟

·فرد و انجام وظیفه توسط وی چگونه نظارت یا سرپرستی می‌شود؟

/ 0 نظر / 5 بازدید