مصاحبه با مشتریان

 

دستورالعمل …………

 

شرکت ………….

 

واحد ………

کد:

شماره:

تاریخ:

نام محصول:                                                              نام مشتری:

تاریخ مصاحبه:                       محل مصاحبه:                      نام مصاحبه‌کننده:

نظرات مشتری:

 

 

 

نظرات مصاحبه‌کننده:

 

 

 

نام:                                  تاریخ و امضاء:

 

/ 0 نظر / 29 بازدید