فرم بررسی شکایات/ پیشنهادات مشتری

 

فروش

نام مشتری:                     تاریخ:                  نوع شکایت یا پیشنهاد:   شفاهی    کتبی

موضوع شکایت/ پیشنهاد:

............................................................................................. مشتری:

نظریه مدیریت فروش ...........................................................................................................

                                                             تاریخ و امضاء:

مدیریت

نظریه مدیریت (نماینده مدیریت): .....................................................................................

(تعیین تیم بررسی‌کننده موضوع در صورت لزوم):

                                                              تاریخ و امضاء:

تیم

بررسی‌کننده

نتایج بررسیها و ریشه‌ها: ....................................................................................................

                       

                        تاریخ و امضاء:

مدیریت

نظریه نهایی مدیریت /نماینده مدیریت (نحوه پاسخگویی به مشتری):

...............................................................................................................................................

(شماره و تاریخ اقدام اصلاحی در صورت نیاز):

                                                              تاریخ و امضاء:

فروش

نحوه اطلاع‌رسانی به مشتری: ......................................................................................

نام و نام خانوادگی اقدام‌کننده:

                                                               تاریخ و امضاء:

/ 0 نظر / 28 بازدید