فهرست شایستگیهای (توانمندیهای) عمومی کارگران در بخش دولتی

 • آشنایی با استرسهای شغلی هنگام کار و نحوه کاهش آنها
 • آشنایی با اصول رعایت آراستگی در محیط کار
 • آشنایی با اصول کیفی در انجام وظایف محوله و نحوه رعایت آنها
 • آشنایی با اصول و روشهای کار تیمی و نحوه نقش‌آفرینی موثر از این طریق
 • آشنایی با اقدامات ایمنی و نجات در موقع بروز حوادث
 • آشنایی با روشهای برقراری ارتباط موثر با افراد مختلف
 • آشنایی با روشهای پیشگیری از حوادث و خطرات ناشی از کار
 • آشنایی با قوانین و مقررات اداری و گردش امور اجرایی
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت تضمین کیفیت
 • آشنایی با نحوه بکارگیری وسایل آتش‌نشانی و اطفای حریق
 • تلقی از مشتری و ارباب رجوع به عنوان ذینفع اصلی سازمان
 • توانایی برقراری روابط منطقی با مشتریان و ارباب رجوع در شرایط مختلف رفتاری آنان
 • توانایی بکارگیری اصول و آئین نگارش
/ 0 نظر / 22 بازدید