فهرست شایستگیهای (توانمندیهای) عمومی کارشناس ارشد در بخش دولتی

 • آشنایی با ابزار آماری و تصمیم گیری مورد استفاده در عارضه یابی
 • آشنایی با استرسهای شغلی هنگام کار و نحوه کاهش آنها
 • آشنایی با اصول اندازه گیری و تحلیل بهره وری بر اساس چرخه بهره وری
 • آشنایی با اصول ایجاد مشارکت در کارکنان از طریق دریافت و بررسی پیشنهادها
 • آشنایی با اصول برنامه‌ریزی و تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی
 • آشنایی با اصول رعایت آراستگی در محیط کار
 • آشنایی با اصول کیفی در انجام وظایف محوله و نحوه رعایت آنها
 • آشنایی با اصول مدیریت و سرپرستی و هدایت همکاران برای بهبود عملکرد فردی و واحد
 • آشنایی با اصول نوین مدیریت در زمینه بهبود کیفیت نحوه اجرا و نتایج حاصل از فعالیتها
 • آشنایی با اصول و ابعاد سنجش کیفیت در فرایندهای اجرایی
 • آشنایی با اصول و روشهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و ارایه راهکارهای اجرایی بهبود عملکرد آنان
 • آشنایی با اصول و روشهای برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان
 • آشنایی با اصول و روشهای بهبود مستمر
 • آشنایی با اصول و روشهای کار تیمی و نحوه نقش‌آفرینی موثر از این طریق
 • آشنایی با اصول و روشهای مدیریت راهبردی در عرصه کسب و کار
 • آشنایی با اصول و روشهای مدیریت نیروی انسانی
 • آشنایی با اصول و معیارهای سنجش رضایت مشتریان و ارباب رجوع
 • آشنایی با اصول و نحوه عارضه یابی در سازمان
 • آشنایی با اصول و نحوه گردآوری و بکارگیری دانش در عرصه سازمان
 • آشنایی با اقدامات ایمنی و نجات در موقع بروز حوادث
 • آشنایی با انواع تغییرات و تحولات در سازمانها و نحوه واکنش در قبال آنها
 • آشنایی با انواع نظریات در زمینه انگیزش نیروی انسانی و مصادیق آنها
 • آشنایی با اهم اشتباهات معمول در ارزیابی کارکنان و نحوه پیشگیری از آنها
 • آشنایی با اهم بازدارنده ها در استفاده بهینه از زمان و عوامل موثر بر اتلاف آن
 • آشنایی با اهم عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
 • آشنایی با برنامه‌ریزی عملیاتی و راهبردی
 • آشنایی با چرخه بهبود مستمر و اقدامات مربوط به هر یک از مراحل آن
 • آشنایی با روشهای برقراری ارتباط موثر با افراد مختلف
 • آشنایی با روشهای پیشگیری از حوادث و خطرات ناشی از کار
 • آشنایی با روشها و فنون افزایش خلاقیت فردی و گروهی
 • آشنایی با روشهای ارزیابی عملکرد واحدها و برنامه‌ها
 • آشنایی با روشهای تحلیلی آماری در ارزیابی ها و ارایه گزارشها
 • آشنایی با روشهای جمع آوری داده ها
 • آشنایی با روشهای شناسایی و تحلیل مشکلات
 • آشنایی با روشهای نگارش نامه‌ها و مکاتبات اداری
 • آشنایی با زبان انگلیسی عمومی و اصطلاحات روزمره کسب و کار
 • آشنایی با قوانین و مقررات اداری و گردش امور اجرایی
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت تضمین کیفیت
 • آشنایی با مراحل حل مشکل و تصمیم گیری
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت عملکرد در کسب و کار: بهره وری، اثربخشی، کارایی و سودآوری
 • آشنایی با مفهوم خلاقیت و تفاوت آن با نوآوری و نبوغ
 • آشنایی با مقررات ایمنی و بهداشت کار و شیوه‌های پیشگیری خطرات مربوط
 • آشنایی با ملزومات و آمادگیهای لازم برای شرکت در جلسات
 • آشنایی با منابع و عوامل درونی و برونی تغییر و تحول در سازمان
 • آشنایی با نحوه ایجاد فضای سالم به منظور ارتقای روحیه همکاری و ایجاد انگیزه
 • آشنایی با نحوه برخورد با کارکنان هنگام طرح پیشنهاد به منظور حل مشکلات و بهبود وضعیت
 • آشنایی با نحوه پیگیری مکاتبات و گردش آن
 • آشنایی با نحوه تصمیم‌گیری و حل مشکل در شرایط مختلف کاری
 • آشنایی با نحوه تعیین راهبردهای خرد و کلان در کسب و کار
 • آشنایی با نحوه حضور و تعامل با دیگران در جلسات اداری
 • آشنایی با نحوه هدفگذاری و زمانبندی فعالیتها
 • آشنایی با نظام ارزیابی کارکنان و معیارها و شاخصهای آن
 • آشنایی با نظامهای اطلاعاتی و نحوه ایجاد و بکارگیری آنها
 • آشنایی با نقش دانش و تجربه در پیشرفت و توسعه سازمان
 • آشنایی با ویژگیهای افراد، ویژگیهای گروهها و سازمانهای خلاق
 • آشنایی با ویژگیهای اهداف در کسب و کار و نحوه تعیین آنها
 • تلقی از مشتری و ارباب رجوع به عنوان ذینفع اصلی سازمان
 • توانایی ارایه اطلاعات و مستندات و طرح مباحث در جلسات
 • توانایی ارزیابی تغییرات و تاثیرات ناشی از آنها
 • توانایی استفاده از منابع و ماخذ بزبان خارجی
 • توانایی استفاده از نرم افزارها و محیطهای اطلاعاتی الکترونیکی در گردش کار اداری سازمان
 • توانایی استفاده مناسب از حرکات بدن و رفتار در برقراری ارتباط با دیگران
 • توانایی اولویت بندی مسایل و مشکلات مشاهده شده در کار
 • توانایی برقراری روابط منطقی با مشتریان و ارباب رجوع در شرایط مختلف رفتاری آنان
 • توانایی بکارگیری اصول و آئین نگارش
 • توانایی تدوین برنامه های آموزش و توسعه کارکنان
 • توانایی تدوین برنامه‌های لازم برای بهبود و توسعه رفتاری و عملکردی کارکنان
 • توانایی تدوین و تنظیم یک برنامه عملیاتی اعم از شرح خدمات و نحوه اجرا و پیشبرد آن
 • توانایی تشریح انواع دانش موجود در سازمان
 • توانایی تشریح چرخه مدیریت دانش در سازمان
 • توانایی تصمیم ‌گیری در مواقع حساس برای حفظ منافع سازمان
 • توانایی تعیین اهداف، معیارها و شاخصهای عملکردی برای واحد متبوع
 • توانایی تعیین مسئولیتها، وظایف، اهداف رفتاری و استانداردهای رفتاری و عملکرد کارکنان
 • توانایی تهیه و تنظیم صورت جلسه و کسب تاییدیه حضار
 • توانایی تهیه و تنظیم گزارش های فنی و اداری
 • توانایی ثبت، بررسی و تحلیل آمار و ارائه گزارش های لازم
 • توانایی جمع آوری و تحلیل بازخورد و نظرات مشتریان
 • توانایی جمع بندی و نتیجه گیری بر اساس آمارهای دریافتی
 • توانایی حفظ و نگهداری مدارک، اسناد، گزارشات و طبقه بندی آنها
 • توانایی ردگیری روند جلسه و جمع بندی نتایج مربوط
 • توانایی شناسایی مشکلات انگیزشی در میان کارکنان
 • توانایی کنترل وضعیت و جلوگیری از بروز تشویش، هراس یا تخریب و هیجانهای مخرب در افراد در حین بروز حوادث
 • مرتبط دانستن ابعاد مختلف بهره وری و منافع سازمان
 • مرتبط دانستن ابعاد مختلف بهره وری و منافع کارکنان
/ 0 نظر / 24 بازدید