روش تنگ ماهی (Fish Bowl) در تصمیم گیری گروهی

دو ردیف میز و صندلی به صورت حلقه های تو در تو چیده می شود و حداقل به دو نفر از اعضای گروه که نظرات متفاوتی دارند اجازه داده می شود تا در حلقه مرکزی نشسته، به طرح نقطه نظرات خود و بحث با یکدیگر بپردازند. این مباحثه توسط دیگر اعضا که در حلقه بیرونی نشسته اند به دقت مورد ملاحظه قرار می گیرد. فقط اعضای حلقه مرکزی مجاز به گفتگو هستند. ترکیب حلقه مرکزی قابل تغییر است، اما هر عضو باید نماینده یک طرز فکر مشخص باشد.

روش تنگ ماهی تعداد افراد دارای حق بحث را سامان می بخشد و به دیگران اجازه می دهد به راحتی نظاره گر تبادل نظر باشند. به محض اینکه پیشنهادی در گروه مطرح شد، تمام اعضای گروه برای اعلام توافق در آن مورد فراخوانده می شوند.

روشهای مختلفی برای اجرای شیوه تنگ ماهی وجود دارد. در یکی از روشها، افراد فقط مدت زمان مشخصی قادر به حضور در حلقه مرکزی و مشارکت در بحث و تبادل نظر هستند یا درباره موضوع مشخصی اظهار نظر کنند. در روشی دیگر، افراد جدید بنا به دعوت گروه داخلی وارد حلقه مرکزی می شوند و پس از آنکه توسط گروه خارجی به بیرون فراخوانده شدند، باید آنجا را ترک کنند.

همچنین، در روشی دیگر یک صندلی اضافی خالی در حلقه مرکزی قرار دارد. هرکسی از حلقه بیرونی می تواند روی آن بنشیند و از آن طرف باید یکی از افراد قبلی حلقه داخلی خارج شود. معمولا جلسات شوراهای قانونگذاری و نیازسنجی به شیوه "تنگ ماهی" برگزار می‌شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید