خلاصه اطلاعات میزان رضایت مشتریان برون‌سازمانی به تفکیک موضوعات مرتبط

 

ردیف

موضوع مرتبط

سؤالات

میزان امتیاز

ردیف

موضوع مرتبط

سؤالات

میزان امتیاز

1

محصول و نیازمندیهای آن

1

 

18

ارتباط با مدیریت

16

                        

2

2

 

19

جمع امتیاز:

 

3

3

 

20

ارتباط با سایر کارکنان

17

 

4

4

 

21

جمع امتیاز:

 

5

5

 

22

ارتباط با انبار

18

 

6

جمع امتیاز:

 

23

19

 

7

معاونت مهندسی فروش

6

 

24

جمع امتیاز:

 

8

7

 

25

خدمات پس از فروش

20

 

9

8

 

26

21

 

10

9

 

27

22

 

11

10

 

28

جمع امتیاز:

 

12

11

 

29

وفاداری مشتری

23

 

13

12

 

30

24

 

14

13

 

31

25

 

15

14

 

32

جمع امتیاز:

 

16

15

 

33

مجموع کل امتیاز:

 

17

جمع امتیاز:

 

34

امضاء مدیریت فروش: 

/ 0 نظر / 21 بازدید