چند نمونه سنجه برای ارزیابی عملکرد کارکنان

 

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تعیین شاخصهای عملکردی عینی برای کارکنان از جمله موضوعاتی است که اغلب سازمانها اعم از بخشهای دولتی و خصوصی بدان علاقمندند. در اینجا مثالهایی از سنجه های مربوط به این دسته از شاخصها را برای چند پست ارایه می کنم که در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طراحی کرده ام. لازم به یادآوری است که برای تمامی کارکنان این شرکت چنین شاخصهایی استخراج شده است.

 

عنوان پست: رئیس ارتباطات و سخت افزار

سنجه های کیفیت:

-       میانگین روزانه درصد خطوط ارتباطی (خط کد) قطع یا دارای ایراد فنی

-       میانگین روزانه درصد سخت‌افزارهای متوقف شده یا دارای ایراد فنی

-       میانگین روزانه زمان قطعی ارتباط هر کاربر به دلیل ایراد فنی خط کد یا سخت افزار

سنجه های کمیت:

-       درصد خطوط و تجهیزات ارتباطی و اطلاعاتی تعمیر شده به‌صورت پیشگیرانه و دوره‌ای مطابق برنامه زمانی

-       میانگین درصد روزانه نسبت گیگابایت اطلاعات تبادل شده به میزان مورد نظر

سنجه های گزارش دهی:

-       میانگین تاخیر در زمان تدوین و ارایه گزارش ماهانه مشتمل بر پیشرفت برنامه های توسعه شبکه و سخت‌افزار، نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه و سخت‌افزار، وضعیت کمی و کیفی قطعات و تجهیزات موجود و خریداری شده و ارایه پیشنهاد برای بهینه سازی روشهای توسعه و نگهداری شبکه و سخت‌افزار ارتباطی و اطلاعاتی

 

عنوان پست: سرپرست اجرا و نظارت طرح های ابنیه و سیویل

سنجه های کیفیت:

-       درصد موارد بازنگری در براورد مالی و زمانی طرحها و پروژه ها پس از اولین ابلاغ به پیمانکار (تعداد بازنگری به تعداد کل طرحها و پروژه‌ها)

-       درصد طرحها و پروژه‌های دارای انحراف بر اساس عدم تحقق حداقل یکی از الزامات کیفی، زمانی و بودجه‌ای مورد نظر در برنامه

سنجه های کمیت:

-       درصد اقدامات نظارتی و کارشناسی (اعم از براورد مالی و زمانی طرحها و پروژه‌ها، تقسیم کار، تایید کارکرد پیمانکار، محاسبات فنی، تایید مواد و مصالح خریداری شده) به تعویق افتاده به مدت بیش از 10 روز کاری

سنجه های گزارش دهی:

-       میانگین تاخیر در تدوین و ارایه گزارش نهایی وضعیت پیشرفت فیزیکی، کیفی، زمانی و مالی هر طرح و پروژه و نیز راهکارهای اصلاحی و بهبود لازم به مافوق از زمان اتمام هر فاز آن مطابق برنامه

 

عنوان پست: رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه

سنجه های کیفیت:

-       میانگین درصد زمان توقف هر یک از پروژه‌ها و طرحها به دلیل معین نبودن شرح خدمات، عدم تخصیص به موقع تجهیزات و روش انجام فعالیتها

-       درصد طرحها و پروژه‌های پیشنهادی برگشت خورده به دلیل عدم همسویی شرح خدمات با اهداف راهبردی شرکت یا اشتباه در براورد مناسب زمان و هزینه اجرا

سنجه های کمیت:

-       درصد طرحها و اقدامات عملیاتی دارای اهداف، شرح خدمات، هزینه و زمانبندی قطعی ابلاغ شده به پیمانکار یک هفته قبل از شروع کار

سنجه های گزارش دهی:

-       میانگین تاخیر در تدوین و ارایه گزارش ماهانه وضعیت پیشرفت فیزیکی، کیفی، زمانی و مالی طرحها و پروژه‌ها و نیز راهکارهای اصلاحی و بهبود لازم به مافوق

/ 0 نظر / 76 بازدید