کیفیت یعنی استراتژی، تعهد و به عبارتی خود زندگی

مسئول پروژه ایجاد یک مرکز فرهنگی، از این مرکز در حال ساخت بازدید کرد.او دید که مجسمه سازی در حال ساخت یک مجسمه است و متوجه شد که یک مجسمهساخته شده مشابه نیز آنجاست.

با تعجب از مجسمه ساز پرسید: «از این مجسمه دو تا نیاز داری؟» مجسمه ساز بدون نگاه کردن گفت: «نه فقط یکی می خواهیم، اما اولی در آخرین مرحله آسیب دید.مقام مسئول، مجسمه ساخته شده رابررسی کرد و هیچ اشکالی پیدا نکرد و از مجسمه ساز پرسید: «آسیب کجاست؟»

مجسمه ساز در حالی که مشغول کارش بود گفت: «یک خراش روی بینی مجسمه است.»

مقام مسئول پرسید: «این مجسمه را کجا می خواهید نصب کنید؟»

مجسمه ساز گفت: «روی یک ستون به ارتفاع شش متر.»

مقام مسئول پرسید: «اگر در این ارتفاع نصب می شود چه کسی خواهد دانست که یک خراش روی بینی مجسمه است؟»

مجسمه ساز کارش را قطع کرد، به مقام مسئول نگاه کرد، لبخند زد و گفت: «من که می دانم

 کیفیت یعنی این.

ارسطو می گوید: «کیفیت یک کار نیست، یک عادت است

/ 1 نظر / 5 بازدید
مسعود پرند

سلام مهندس عزیز همیشه دوستداشتنی خیلی مخلصیم