مشکلات ارتباطی تیمها

آنچه اندیشیده شده، بیان نمی شود.

آنچه بیان شده، شنیده نمی شود.

آنچه شنیده شده، درک نمی شود.

آنچه درک شده، پذیرفته نمی شود.

آنچه پذیرفته شده، به کار گرفته نمی شود.

آنچه به کار گرفته شده، حفظ نمی شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید